ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας
Αποκατάσταση κύριων μερών και λογισμικού για τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, συνίσταται τεχνικά ο περιοδικός έλεγχος και συστηματική συντήρηση. Το κρίσιμο στάδιο, όπως σε κάθε διορθωτική ενέργεια, είναι η διάγνωση. Για να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση απαιτείται άμεση ανταπόκριση, βαθιά τεχνογνωσία, υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αξιοπιστίας καθώς και δυνατότητα επέμβασης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένης λειτουργίας εφαρμογών σε συνδυασμό με την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση και τη μακροχρόνια εμπειρία του επιτελείου μας, συνθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος, οπουδήποτε γεωγραφικά, οποτεδήποτε χρονικά. Οι καθορισμένοι χρόνοι ανταπόκρισης μέσω συμβολαίου συντήρησης σας δίνουν τη δυνατότητα αμεσότερης τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα, αλλά και ενδιάμεσου μεταβατικού πλάνου αν απαιτηθεί. Είμαστε πλέον μόνο ένα (είτε φωνής, είτε γραπτό) μήνυμα μακριά!