ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Συντονισμένοι με την Εξέλιξη

 

Είμαστε συντονισμένοι με την εξέλιξη διατηρώντας το ισχυρό υπόβαθρο. Αποτελεσματικότερη τεχνολογία σημαίνει αρτιότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Προσθήκη εφαρμογών που βελτιστοποιούν τη λειτουργία της υπάρχουσας υποδομής, επιτρέπουν την αδιάλειπτη λειτουργία, αντικατοπτρίζουν τη ροή διαδικασιών της εταιρείας/οργανισμού και συνεισφέρουν στην παραγωγικότητα. Περιοδικός έλεγχος και προσαρμογή, ενημερώσεις και αναβάθμιση λογισμικού συνεπάγονται διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας και ανάπτυξη σχεδίου ανάκτησης, διατήρηση ανώτατου επιπέδου και ενίσχυση θωράκισης από κακόβουλες ενέργειες, καθώς και εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι νέες εφαρμογές συμβάλλουν στην εξοικονόμηση και χρησιμοποίηση «καθαρότερων» πόρων, με άμεσο, πρακτικό και μετρήσιμο αντίκτυπο σε οικονομικό (επισκευή και συντήρηση), χωροταξικό, ενεργειακό, οικολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.