Πολιτική Ποιότητας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε σε οποιαδήποτε κλίμακα απαιτείται (γραφεία, ξενοδοχεία, μεταφορικές,  φαρμακευτικές, πανεπιστήμια, πλοία, κλπ)
 • η αξιοπιστία Ericsson είναι διαχρονικά αποδεδειγμένη και αποτυπώνεται στην εμπιστοσύνη όσων η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο τομέα της δραστηριότητάς τους
 • παρέχουμε πλήρες πακέτο λύσεων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών: εγκατάσταση – προγραμματισμό – συντήρηση – αναβάθμιση – επέκταση
 • προσαρμοσμένες λύσεις και εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές (έμπρακτη απόδειξη οι επιτυχίες σε διαγωνισμούς δημοσίου)
 • παραμένουμε πρωτοπόροι καθώς είμαστε οι μοναδικοί που παρέχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

 

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας Praxis Factor διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας.

Οι Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της εταιρίας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

 

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

 

Η Διοίκηση

Ρεμούνδου Δέσποινα