Πολιτική Ποιότητας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΑΕ

 

Στην Praxis Factor:

 • έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε σε οποιαδήποτε κλίμακα απαιτείται (γραφεία, ξενοδοχεία, μεταφορικές, φαρμακευτικές, πανεπιστήμια, πλοία, κλπ)
 • η αξιοπιστία Ericsson είναι διαχρονικά αποδεδειγμένη και αποτυπώνεται στην εμπιστοσύνη όσων η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο τομέα της δραστηριότητάς τους
 • παρέχουμε πλήρες πακέτο λύσεων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών: προγραμματισμό – εγκατάσταση – συντήρηση – παραμετροποίηση – επέκταση
 • ασυναγώνιστη τεχνογνωσία, καθώς η εταιρεία μας διαθέτει παρουσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο
 • είμαστε οι 1οι που εγκαταστήσαμε την τεχνολογία Ericsson στη συγκεκριμένη κλίμακα στην Ελλάδα.
 • (ενδεικτικά επισυνάπτεται μονοσέλιδο με ένα μέρος μόνο των εταιρειών που μας εμπιστεύονται τις τηλεπικοινωνιακές τους εφαρμογές επί δεκαετίες)
 • παραμένουμε πρωτοπόροι καθώς είμαστε οι μοναδικοί που παρέχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης εξοπλισμού.

 

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας Praxis Factor διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

 

Η επιχείρηση δεσμεύεται:

 • Να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης το οποίο βασίζεται στα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.
 • Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης της και την δημιουργίας ενός ασφαλούς Περιβάλλοντος Εργασίας.
 • Μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης να εφαρμόζει έλεγχο Συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και να εστιάσει στην πρόσληψη της ρύπανσης, στην μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και στην ΥΑΕ.
 • Να παρέχει ασφαλείς συνθήκες εργασίας με προτεραιότητα την υγεία του εργαζόμενου, με σκοπό την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Να παρέχει του κατάλληλους πόρους για την αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Να προάγει την συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των εργασιακών κινδύνων.

 

Βασικοί στόχοι του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υπηρεσιών στους πελάτες μας.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Ποιότητας και Περιβάλλοντος και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και την βελτίωση των Περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
 • Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης στην ΥΑΕ και την βελτίωση του Περιβάλλοντος Εργασίας.

 

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών.

 

Η παρούσα Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ανασκοπείται και αναθεωρείται ετησίως κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

 

Η Διοίκηση

Ρεμούνδου Δέσποινα